Møllebakken, en hilsen fra sidste istid.

 

Af journalist Sonja Husted Rasmussen

Toppen af Kalundborg, Møllebakken, har en lang og spændende historie. Den vil vi præsentere i en serie af artikler.

Det knagede og bragede nede i byen, når alle syv møller på toppen af Møllebakken malede.

Deroppe på toppen af Rugbjerget, som bakken hed engang, kunne møllerne fange god vind, så bønderne kunne få malet deres korn til mel.

Møllebakken, Kalundborgs 9,59 hektar store bypark, har en lang og spændende historie, som vi vil afdække gennem en serie rigt illustrerede artikler.

Det 36 m høje bakkedrags historie går helt tilbage til slutningen af sidste istid, idet bakken er resultatet af storebæltsgletsjeren fremfærd, den gletsjer som også de dramatiske skrænter på Røsnæs kan takke for deres tilblivelse.

Artikelserien vil blandt andet omtale møller, rebslagerier, garvere og grusgravning på Møllebakken, der egentlig var Kalundborgs første industriområde.

Guldaldermaleren J.Th. Lundbye og andre malere hentede motiver på Møllebakken, og de vil blive omtalt.

Beplantningen af Møllebakken og Kalundborg Forskønnelsesafdeling får sit særlige afsnit, og det gør også Møllebakkepavillonen og den store amtsudstilling i 1898, der i løbet af 12 dage samlede ikke færre end 50.000 gæster.

Møllebakketrappen og Solskinspladsen hører med til en beskrivelse af Møllebakken.

Selv det lille redskabshus ved cirkuspladsen har sin særlige historie, og den vil blive fortalt.

Historien gøres synlig

Serien vil slutte med en omtale af Kalundborg Kommunes nye plejeplan for toppen af Kalundborg.

Møllebakken blev fredet med Fredningsnævnets kendelse af 16. august 2007, og af kendelsen fremgår, at kommunen er forpligtet til at udarbejde en plejeplan for det fredede område.

I den nye plejeplan er der lagt stor vægt på synliggørelse af Møllebakkens righoldige historie, og landskabsarkitekt i Kalundborg Kommune Birgitte Kofod Møller, der står bag den nye plejeplan, har med hjælp fra lokale kilder udarbejdet en oversigt over Møllebakkens historie, en oversigt som har været til stor gavn for udarbejdelse af artikelserien.

Første artikel om Møllebakken handler om møllerne, rebslagerierne, garverne og grusgravningen på bakken.

På billedet ses forrest Gregersens mølle. bag den ses hatten af Boisens mølle. Forrest til højre ses en åben reberbane.

 

Info

Flere oplevelser